obchodní společnosti Embroidery Designs s.r.o.
se sídlem Hlavní 172, 251 62 Tehovec
identifikační číslo: 04581644
spisová značka C 250119 vedená u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese
https://nightlight.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Embroidery Designs s.r.o., se sídlem Hlavní 172, 251 62 Tehovec, identifikační číslo: 04581644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250119 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.vysijmito.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.6 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

3.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9 Při zadaní vlastního grafického návrhu objednatelem si poskytovatel vyhrazuje právo zrušit či zamítnout objednávku v případě nerespektování autorských práv grafického designu. Při zpracování grafického designu podle požadavků zákazníka Embroidery Designs s.r.o. nenese žádnou odpovědnost vyplývající z případného porušování autorských práv. Objednatel je zodpovědný za schválené grafické návrhy a měl by prokázat unikátnost či vlastnictví autorských práv pro zpracovávaný návrh.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli kupní cenu a cenu za dílo (dále společně jen jako „odměna poskytovatele“) a zálohy na odměnu poskytovatele v termínech a ve výši stanovené ve Smlouvě. Není li ve Smlouvě smluven termín splatnosti zálohy na odměnu poskytovatele, platí termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře poskytovatele či v rámci jiné výzvy k platbě zálohy na odměnu poskytovatele.

4.2. Odměna poskytovatele je splatná ke dni uvedenému ve Smlouvě nebo, není-li splatnost uvedena ve Smlouvě, je odměna poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem či v rámci jiné výzvy k platbě, jinak nejpozději do čtrnácti (14) dní od uzavření Smlouvy, a to:

 • v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Hlavní 172, 251 62 Tehovec
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2300898675 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“)
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (pokud bude ve výběru při objednávce)

4.3. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena hodinovou sazbou, vzniká poskytovateli nárok na odměnu za každých započatých třicet (30) minut činnosti poskytovatele podle Smlouvy.

4.4. Poskytovatel může vždy požadovat zajištění uhrazení odměny poskytovatele.

4.5. Poskytovatel může poskytnout objednateli množstevní slevy z odměny poskytovatele, a to za podmínek stanovených na webové stránce nebo za individuálně sjednaných podmínek. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z odměny poskytovatele poskytnuté poskytovatelem vzájemně kombinovat. Poskytovatel je plátcem DPH a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.6. Pro právo objednatele na jeho odměnu podle Smlouvy sjednávají smluvní strany promlčecí dobu osm (8) let.

4.7. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.8. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 15.000 EUR, provést bezhotovostně. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené v průběhu jednoho kalendářního dne.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel
objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele nebo daňový doklad – fakturu zpřístupní v rámci uživatelského účtu. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě. V případě, že objednateli vznikne nárok na slevu, vystaví objednatel fakturu – daňový doklad (neobsahující DPH), a to s nejméně třiceti (30) denní lhůtou splatnosti od doručení tohoto dokladu poskytovateli.

4.10. Poskytovateli vzniká nárok na odměnu dle Smlouvy i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti poskytovatele uvedené ve Smlouvě, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele.

4.11. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby podle Smlouvy (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.12. Pohledávky za poskytovatelem je vůči odměně poskytovatele možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může objednatel, který je spotřebitelem, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pokud objednatel poskytovateli v této lhůtě neprokáže, že zboží poskytovateli odeslal. V případě, že objednatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny zboží, s jehož vrácením je objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů spojených s navrácením zboží poskytovateli, v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny na webové stránce. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě,
kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 5.3 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali
vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel kupní cenu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

5.6. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo dojde k jinému snížení hodnoty zboží, za které objednatel odpovídá, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.

5.7. Poskytovatel je oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit, zejména v případech, kdy zboží není k dispozici či v případech, kdy zboží nelze dodat ve smluvené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty vrátí poskytovatel kupní cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení,
a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O VYTVOŘENÍ GRAFICKÝCH DĚL

6.1. Objednatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejich uzavření, pokud nedošlo k jejich předchozímu splnění poskytovatelem. Pro odstoupení od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.2. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy o dílo či od smlouvy o vytvoření grafických děl, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny (odměny) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od takové smlouvy.

6.3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o dílo a od smlouvy o vytvoření grafických děl kdykoliv bez uvedení důvodu odstoupit, a to až do doby splnění závazku obou stran z těchto smluv. V případě odstoupení podle předchozí věty vrátí poskytovatel cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2 Je-li poskytovatelem podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.

7.3 V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.

7.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Poskytovatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Poskytovatel není ve vztahu ke objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4 Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

11.5 Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

11.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8 V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9 Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
12.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovateli na elektronickou adresu objednatele.

12.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1 Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Hlavní 172, 251 62 Tehovec, adresa elektronické pošty obchod@nightlight.cz, telefon +420 792 444 850.

V Tehovci dne 10.10.2016